November 30, 2007

Praha, Masarykovo nadrazi

Praha, Masarykovo nadrazi
Masarykovo nadrazi train station at the lonely side.