May 14, 2008

Praha Smichov train station

Prague - Praha Smichov train station