January 29, 2008

Radotin train station

Prague - Radotin train station
Radotin train station is the last train station when you're leaving Prague to the South.